Uddannelse og Livschancer

Den boligsociale helhedsplan understøtter at flere børn og unge klarer sig godt i grundskolen, bliver uddannelsesparate og får de best mulige forudsætninger for at gå videre i uddannelsessystemet og i voksenlivet.

Det gør vi med to skole-hjemkoordinatorer, der med barnet i centrum, brobygger mellem forældre, skoler og fritidslivet og med en gadeplansmedarbejder, der hjælper unge 16-30 år videre med de ting, der kan være svære i livet. 

 

Sådan hjælper vi

Forældrene er nøglepersoner i deres børns udvikling og trivsel. Når forældrene ergagerer sig og er aktivt deltagende i barnets skolegang, har det en positiv indvirkning på barnets lyst til at lærer og dermed på barnets generelle skoleudbytte.

1. Skole-hjemkoordinatorer

To skole-hjemkoordinatorer understøtter forældrenes forudsætninger for at være positivt deltagende i børnenes skolegang. De har deres daglig gang på skolerne og kender både elever og lærere. Skole-hjemkoordinatorerne tager kontakt til de forældre, der ikke umiddelbart deltager, når skolen inviterer til forældremøde eller andre arrangementer. Skole-hjemkoordinatorerne tilbyder hjemmebesøg og “oversætter” skolens forventninger til elev og forældre. Skole-hjemkoordinatorerne kan også deltage i samtaler på skolen for efterfølgende at følge op med forældrene i hjemme.

 

2. Gadeplansmedarbejder

Gadeplansmedarbejderen støtter unge i udsatte og sårbare positioner. Formålet er at flere unge klarer sig godt i overgangen fra barn til voksen, tager en uddannelse og klarer sig godt i voksenlivet. 

Gadeplansmedarbejderens tilbud om støtte tilrettelægges individuelt i forhold til den enkelte unges behov.  Der kan både være tale om praktisk hjælp til struktur i hverdagen, personlig hjælp i form af rådgivning samt kommunikativ hjælp til kontakt med myndigheder, uddannelsesinstitutioner, fritidsliv mm. Målet er, med udgangspunkt i den unges motivation, at sikre progression i den unges liv.

 

Beskæftigelse

Uddannelse og livschancer

Kriminalitetsforebyggelse

Sammenhængskraft og medborgerskab