I helhedsplanen september 2017 – august 2021 arbejdes der med aktiviteter inden for nedenstående indsatsområder

Tryghed & trivsel

Formålet er at fremme at boligområderne er et godt og trygt sted at bo og leve. Og at understøtte den enkelte beboer i at tage aktiv del i eget liv og i det øvrige lokalområde og samfund.

ST hjemmesideMere liv i fælleshuse og udearealer
Den boligsociale koordinator i Netværkssekretariatet vil i samarbejde med afdelingsbestyrelser og eksterne samarbejdspartnere fortsætte arbejdet med at bruge fælleshuse, fælleslokaler og udearealer i boligafdelingerne som arena for aktiviteter, der fremmer beboerne fritidsliv, understøtter trivsel og tryghed, og som kan tiltrække besøgende til boligafdelingerne. Det kan være sportslige og kulturelle arrangementer, møder, gruppeaktiviteter og meget andet.

Beboerambassadører
Til at understøtte det gode naboskab i boligafdelingerne uddannes en række frivillige beboere til beboerambassadører. Beboerambassadørerne kan modtage og hilse nye naboer velkommen i afdelingen, tilbyde praktisk rådgivning om f.eks. vaskekælder, festsale og affaldshåndtering. Samtidige kan de bistå i formidlingen af husorden, hensyn til naboer, aktiviteter i området og meget andet.

Social vicevært
Den sociale vicevært er en opsøgende gadeplansmedarbejder, der arbejder med særligt udsatte unge i og omkring boligområderne. De unge er udfordret på egen livssituation og mangler tilhørsforhold til positive fællesskaber og til samfundet generelt. Kriminalitet og misbrug kan være en del af de unges hverdag. Målet er, at få de unge tættere på uddannelse og job.

 

Uddannelse & beskæftigelse

Formålet er at øge uddannelses- og beskæftigelsesgraden blandt unge beboere mellem 18 og 25 år. De unges handlemuligheder og kompetencer skal styrkes og der skal skabes et realistisk match mellem den unge og arbejdsmarkedet.

Uddannelses- og beskæftigelsescoach
Uddannelses- og beskæftigelsescoachen skal samarbejde med unge mellem 18 og 25 år, der er uden for arbejdsmarked og uddannelse eller er frafaldstruet i deres uddannelsesforløb. Der skal arbejdes på at nedbryde de sociale og personlig barrierer, der er for at opnå og fastholde en tilknytning til uddannelse og/eller job. Der er fokus på vejledning, motivation og tæt opfølgning/fastholdelse. Målet skal gøres tydeligt og brydes ned i delmål, der skaber små succeser undervejs. Uddannelses og beskæftigelsescoachen arbejder også med nedenstående delaktiviteter i indsatsen.

kulturOmdømme – uddannelsesretning og valg
Der etableres samarbejde med erhvervslivet inden for brancher, der efterspørger arbejdskraft, og hvor de unge typisk vil kunne opleve succeser. Det kan være at mødes med rollemodeller fra forskellige firmaer, som fortæller om – og viser jobbet. Der kan laves korte forløb, hvor de unge i små grupper prøver brancher af og efterfølgende viser, hvad de har lært. Det kan f.eks. være en bygget installation i et af boligområderne, mad serveret til et event og lign. De unges familier inddrages i forløbene og får informationer om brancher og uddannelser, de måske ikke kender så meget til.

Kompetenceforløb
Der arbejdes med de unges personlige, sociale og faglige kompetencer og aktiviteten supplerer de to ovenstående aktiviteter. Der bygges videre på de hverdagskompetencer, den enkelte unge har. Den unge skal bevidstgøres om egne kompetencer og på hvordan de kan udvikles, overføres og bruges i forskellige brancher. Der arbejdes også med, hvilke kompetencer, der er nødvendig i forhold til at fastholde sig i job eller i uddannelse. Der opbygges desuden boglige kompetencer, når den unge er klar til det.

 

Forebyggelse & forældreansvar

Formålet er at støtte den enkelte familie til bedre trivsel og aktiv deltagelse i samfundet. Forældrene er nøglen til hele familiens trivsel, og der sættes fokus på at støtte forældrene med en koordinerende indsats i forhold til sager med kommunen. Det kan være sager omkring beskæftigelse, sundhed og børnenes trivsel.

FamilieguideFamilieoplevelser
Familieguiden skal agere som forløbskoordinator for udvalgte familier, så forældrene oplever en koordineret sagsbehandling i kommunen. Samtidig understøtter familieguiden de indsatser, der allerede er iværksat i familien. Familieguiden støtter familierne i at få overblik og til at kunne tage ejerskab i forhold til kontakten til kommunen.

Beboerens egen familieplan
Vi understøtter familierne i at få overblik og tage ejerskab til positive forandringer i familien. De udvalgte familier har ofte kontakt til og samarbejde med mange aktører, der alle ønsker at hjælpe familien. Det kan gøre det svært for forældrene at overskue og prioritere de forskellige indsatser. Med en samlet familieplan kommer forældrene til roret og der kommer øget fokus på hele familiens udvikling.

Familiekursus
Familierne tilbydes familiekurser – enten deltagelses i de eksisterende tilbud eller i særligt tilrettelagte forløb. Familieguiden arbejder efterfølgende med den fortsatte motivation i familien for at skabe de positive forandringer i hverdagen.

Fritid og netværk
Der arbejdes på at støtte familierne i at deltage i sociale tilbud og i et aktivt fritidsliv. Familierne kendskab til lokalområdet skal styrkes og der laves brobyggende aktiviteter til forskellige tilbud. Der kan planlæges familieeftermiddage, hvor der også kan skabes positive og støttende fællesskaber mellem familierne.