Boligområdet med de to afdelinger – Nørager og Søstjernevej m.fl. – forventes at blive en såkaldt ”hård” ghetto, når den nationale ghettoliste offentliggøres den 1. december 2020. Dette skyldes, at boligområdet gennem de seneste 4 år har været at finde på den omdiskuterede liste og i år formegentligt vil være det for 5. gang i træk.

Samarbejde skal bane vejen

Det er en stor opgave, der følger med, når et boligområde bliver en hård ghetto, men samtidig følger også muligheden for at byudvikle området og bringe det i spil som et aktiv for Sønderborg by. Det kræver et tæt samarbejde mellem boligforening, kommune, private investorer, og i særdeleshed også en tæt dialog med beboerne.
Sønderborg Andelsboligforening (SAB) skal sammen med Sønderborg Kommune sandsynligvis frem mod 2030 nedbringe andelen af almene familieboliger som en konsekvens af parallelsamfundslovgivningen. Hvordan dette skal gøres vil blive beskrevet i en udviklingsplan, der skal godkendes af boligministeriet. Udviklingsplanen skal beskrive, hvilke fysiske tiltag og redskaber kommune og boligforening vil benytte for at leve op til kravet om at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 pct. inden 2030.

Sønderborg Kommune og SAB er overbeviste om, at nøglen til at lykkes med opgaven er en tæt dialog mellem parterne, hvor enighed skal bane vejen til en helhedsorienteret udvikling, hvor man går fra at se isoleret på boligområdet til at fokusere på den samlede bydel.

Der arbejdes på flere niveauer og med forskellige initiativer

Sønderborg Kommune har sammen med SAB nedsat en styregruppe og en projektgruppe. Dialogen mellem de involverede parter foregår ofte, og projektgruppen mødes på månedsbasis for at følge udviklingen i området på tæt hold. Der arbejdes på flere niveauer og med forskellige initiativer. Fx er der i 2019 arbejdet intensivt med at få flere ledige beboere over i selvforsørgelse ved at supplere den almindelig indsats via Jobcenteret med to jobmentorer, der er tilknyttet den boligsociale helhedsplan og dermed er lokalt til stede i området. Indsatsen, der har haft et virksomhedsrettet fokus, har vist positive resultater og flere er kommet i beskæftigelse i boligområdet. Fra 2018 til 2019 faldt andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet med 3,4 procentpoint, og både kommune og boligforening forventer, at området vil rykke endnu tættere på grænsen på de 40 pct. uden for arbejdsmarkedet i december 2020, men om det er nok til at komme af ghettolisten vides endnu ikke.

Kriminalitetskriteriet må ikke overstiges

Ud over beskæftigelsesindsatsen har SAB og Sønderborg Kommune igangsat en række indsatser, som skal være med til at understøtte muligheden for at søge om en dispensation fra kravet om de 40 pct. almene familieboliger – og i stedet få dispensation til 60-70 pct. almene familieboliger i området. I så fald er det nemlig en forudsætning, at boligområdet ikke overskrider kriteriet med for mange dømte personer.

Med styregruppe og projektgruppe er der sat godt gang i arbejdet på tværs af boligforening og kommunens forvaltninger for at løse de opgaver, som følger af at blive en hård ghetto.  Samarbejdet er også tæt koordineret med den boligsociale helhedsplan, hvor SAB og Sønderborg Kommune med støtte fra Landsbyggefonden arbejder aktivt med indsatser for områdets beboere. Ligeledes er der også stor bevågenhed omkring opgaven fra politikerne i Sønderborg Byråd. Det politiske niveau holdes løbende opdateret, og der er stor opmærksomhed på boligområdets udfordringer.

Det handler om at se på mulighederne

Stemplet som hård ghetto giver også nye muligheder for udvikling af området. Det er muligheden for at give boligområdet et nødvendigt løft og bringe det endnu mere i spil i relation til resten af Sønderborg by. Det er chancen for at kunne udnytte den gode beliggenhed i byen og udvikle infrastrukturen i og omkring området. Og det er muligheden for at tiltrække private investorer og udvikle en velintegreret, attraktiv og ikke mindst bæredygtig bydel. Af denne grund er beboerne og områdets drivkræfter også inddraget i processen, da de kender stedet og bedst kan beskrive områdets helt særlige egenskaber og styrker.

Udviklingsplanen skal beskrive en realiserbar fremtid for boligområdet. Målet er at skabe en robust bydel med et varieret boligudbud og en bred beboersammensætning. Sønderborg bys tiltrækningskraft skal styrkes, og der skal tages højde for befolkningsudviklingen samt planlægges med afsæt i fremtidens behov for boliger til både unge, børnefamilier og ældre.

Ghetto-kriterier

For at blive en ghetto skal der være tale om et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 %, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  • Højst 40 % af beboerne i alderen 18-64 år har ikke arbejde eller uddannelse.
  • Højst 60 % af beboerne i alderen 30-59 år har kun uddannelse svarende til folkeskolens grunduddannelse.
  • Højst 2,03 % af beboerne har en dom for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.

Tal og Fakta

Nørager:  237 etagelejligheder
Søstjernevej m.fl.: 324 etageboliger 
Beboere i de to afdelinger:
1317 beboere.

Den boligsociale helhedsplan er et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) med støtte fra Landsbyggefonden – Den boligsociale helhedsplan står for tryghedsskabende aktiviteter, der skal hjælpe med at bryde negativ arv og skabe tryghed i området.